Episode 13.1 & 13.2

Report from the New World

Nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ của Episode 13.1, đi làm shipper không lương cho người ở Tân thế giới, chỉ nhận EXP và không nhận tiền.

Manuk’s Monster Suppression

Nhiệm vụ nhận EXP và Manuk Coin của chuỗi nhiệm vụ 13.1 và 13.2

Tribe Investigation

Nhiệm vụ hằng ngày nhận Manuk Coin của chuỗi nhiệm vụ episode 13.1 và 13.2 có thể làm lại sau 24 giờ.

Collecting Draco Eggs

Nhiệm vụ hằng ngày của chuỗi nhiệm vụ của episode 13.1 và 13.2 để lấy Splendide Coin và Manuk Coin. Nhiệm vụ có thể làm lại sau 24 giờ.

Rin’s Request

Chuỗi nhiệm vụ của episode 13.1 và 13.2

Alfheim Perfume

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận Splendide Coin. Lưu ý: Trang bị Ring of the Ancient Wise King trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Midgard Ore

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận Manuk Coin. Lưu ý: Trang bị Ring of the Ancient Wise King trong suốt quá trình làm nhiệm vụ.

Exchange-Stat-Gloves
Găng tay chỉ số – Stat Gloves

Chắc hẳn các bạn cũng từng tự hỏi rằng các đồng tiền để làm gì. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về nguồn gốc của những chiếc...

Pursuing Rayan Moore (Truy tìm Rayan Moore)

Pursuing Rayan Moore quest là một trong những nhiệm vụ tại Tân thế giới. Trong quest này bạn sẽ giúp Mr. Kidd tìm hiểu về kể đã tấn công...

New Surroundings (Vùng lân cận mới)

New Surroundings quest là một trong những nhiệm vụ mà bạn có thể làm để khám phá tân thế giới và cày điểm kinh nghiệm. Trong nhiệm vụ lần...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.