Collecting Draco Eggs

Nhiệm vụ hằng ngày của chuỗi nhiệm vụ của episode 13.1 và 13.2 để lấy Splendide Coin và Manuk Coin.

Nhiệm vụ có thể làm lại sau 24 giờ.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Đã làm

Two Tribes

Phần thưởng

BASE

40.000

JOB EXP

40.000

x1

Splendide Coin Splendide Coin

x1

Manuk Coin Manuk Coin

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.