Tribe Investigation

Nhiệm vụ hằng ngày nhận Manuk Coin của chuỗi nhiệm vụ episode 13.1 và 13.2 có thể làm lại sau 24 giờ.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Manuk Coin Manuk Coin

 • Bước 1:

  Tại trại Tân thế giới, nói chuyện 2 lần với Bazett Teablack (mid_camp 283/198).

  Anh ta sẽ nhờ bạn tìm người khủng lồ.

 • Bước 2:

  Tới Manuk, nói chuyện với Worker (manuk 194/135).

  Anh ta sẽ yêu cầu bạn mang đến Horn of Hillslion Horn of Hillslion x30

 • Bước 3:

  Quay lại nói chuyện với Bazett Teablack (mid_camp 283/198) và nhận thưởng:

  Bạn có thể làm lại nhiệm vụ sau 24 giờ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.