Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

70+

x20

Ordinary Branch Ordinary Branch (nhận ở bước 7)

x20 Strong Vine Strong Vine
Đã làm

Onward to the New World

Phần thưởng

BASE

100,000 (150,000 VIP)

JOB

10,000 (15,000 VIP)

x20 Chocolate Pie Chocolate Pie
x1 Old Purple Box Old Purple Box

New Surroundings (Vùng lân cận mới)

New Surroundings quest là một trong những nhiệm vụ mà bạn có thể làm để khám phá tân thế giới và cày điểm kinh nghiệm.

Trong nhiệm vụ lần này bạn sẽ đăng ký gia nhập vào đội khảo sát liên bang, và vai trò của bạn trong đội là giao hàng tiếp tế đến các thành viên khác đang thực thi nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau.

Lưu ý: Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ Attitude to the New World.

Cảm ơn bạnSezz ở server Laniakea RO đã đóng góp bài viết này.

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Marian tại mid_camp 222/283, cô ta sẽ nói bạn đi tìm Instructor Lugen và đưa cho bạn 1 Chocolate Pie Chocolate Pie

  New-Surroundings-step-1

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Instructor Lugen tại mid_camp 261/284, anh ta sẽ hỏi bạn có muốn đăng ký vào đội khảo sát không.

  Chọn “Yes.

  New-Surroundings-step-2

  Sau đó anh ta sẽ nói bạn vào tòa nhà nằm ở trung tâm để đăng ký làm thành viên.

 • Bước 3:

  Bước vào tòa nhà tại vị trí mid_camp 215/247.

  Nói chuyện với Receptionist Brink tại mid_campin 106/122 để đăng ký.

  Chọn “I’m here to register.

  New-Surroundings-step-3

  Sau đó anh ta sẽ cho bạn thêm 1 Chocolate Pie Chocolate Pie , và nói bạn về báo với Instructor Lugen

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện với Instructor Lugen.

  Anh ta sẽ cho bạn thêm 1 Chocolate Pie Chocolate Pie và nói bạn đi đến doanh trại để nghỉ ngơi.

 • Bước 5:

  Tới cổng vào doanh trại tại mid_camp 264/260.

  Nói chuyện với Diego tại mid_camp 265/263 và nhận lời giúp đỡ anh ta.

  Chọn “Help him.

  Diego sẽ nhờ bạn đem tới các vật phẩm sau để sửa chữa

  New-Surroundings-step-4

  Strong Vine Strong Vine nhận được khi tiêu diệt NephentesManuk Field. Nói chuyện với Camp Guard tại mid_camp 335/171 để tới Manuk Field.

  Ordinary Branch Ordinary Branch lấy tại Splendide Field, nói chuyện với Camp Guard tại mid_camp 13/143 để qua Splendide Field.

  Qua Splendide Field và lần lượt tương tác với 1 trong 3 cái cây tại các vị trí spl_fild02 232/143 | spl_fild02 303/150 | spl_fild02 379/196.

  New-Surroundings-step-05

  Lặp lại cho tới khi thu hoạch đủ 20 Ordinary Branch Ordinary Branch .

 • Bước 6:

  Quay lại nói chuyện với Diego tại mid_camp 265/263, anh ta sẽ nhờ bạn dùng Ordinary Branch Ordinary Branch Strong Vine Strong Vine để sửa những cái biển báo trong trại.

 • Bước 7:

  Tương tác với 2 biển báo Post gần đó tại vị trí mid_camp 266/257mid_camp 267/264.

  New-Surroundings-step-6

  Chọn “Attach the Tree Bar” rồi sau đó chọn “Tie it with vines“.

  Lặp lại cho tới khi cái biển đã được sửa chữa và chọn “Knot it“.

 • Bước 8:

  Sau khi đã sửa xong cả 2 tấm bản, quay lại nói chuyện với Diego và anh ta sẽ cho bạn thêm 5 Chocolate Pie Chocolate Pie .

  Bạn sẽ được dịch chuyển vào trong phòng ngủ của doanh trại. Nói để chuyện với Lucas đang đứng gần đó để nhận thêm 1 Chocolate Pie Chocolate Pie .

  Chọn “Dangerous Way?

  New-Surroundings-step-7

 • Bước 9:

  Quay trở lại tìm Instructor Lugen, anh ta sẽ cho bạn thêm 1 Chocolate Pie Chocolate Pie và nhờ bạn đi lấy hàng tiếp tế từ Marian.

 • Bước 10:

  Nói chuyện với Marian

  Nhận 3 Supply Box Supply Box và 1 Chocolate Pie Chocolate Pie từ Marian.

 • Bước 11:

  Quay về báo với Instructor Lugen.

  Anh sẽ nhờ bạn đưa 1 Supply Box Supply Box cho Jan tại mid_camp 162/298. Jan sẽ cho bạn 1 Chocolate Pie Chocolate Pie .

  New-Surroundings-step-8

 • Bước 12:

  Quay về báo với Instructor Lugen.

  Anh sẽ tiếp tục nhờ bạn đưa 1 Supply Box Supply Box cho Gerard tại mid_camp 30/168. Gerard sẽ cho bạn 1 Chocolate Pie Chocolate Pie .

  New-Surroundings-step-9

 • Bước 13:

  Quay về báo với Instructor Lugen.

  Anh ta sẽ nhờ bạn đưa hộp tiếp tế cuối cùng cho Alberto tại man_fild01 80/248. Alberto sẽ cho bạn 1 Chocolate Pie Chocolate Pie sau khi bạn giúp anh ta mở hộp tiếp tế.

  New-Surroundings-step-10

 • Bước 14:

  Quay lại nói chuyện với Instructor Lugen.

  Tiếp tục nói chuyện với cho tới khi anh ta nhờ bạn gửi một lá thư cho bạn của anh ta, người đang làm việc tại một tháp canh.

  Chọn “Help.”

 • Bước 15:

  Đưa thư của Instructor Lugen cho Otto tại mid_camp 123/290. Anh ta sẽ cho bạn 1 Chocolate Pie Chocolate Pie và nhờ bạn gửi thư lại cho Lugen.

 • Bước 16:

  Quay lại nói chuyện với Instructor Lugen và nhận thưởng từ anh ta.

  Nhiệm vụ tới đây là kết thúc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.