Manuk’s Monster Suppression

Nhiệm vụ nhận EXP và Manuk Coin của chuỗi nhiệm vụ 13.1 và 13.2

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Đã làm

Two Tribes

Phần thưởng

BASE

50,000

JOB

30,000

x10

Manuk Coin Manuk Coin

 • Bước 1:

  Tại Manuk, nói chuyện với Strom, Manuk Gardener (manuk 252/116).

  Anh ta sẽ nhờ bạn tiêu diệt 1 Rata and 1 Duneyrr.

 • Bước 2:

  Giết xong quay lại nói chuyện với anh ta để nhận:

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.