Episode 17.1

ep171-illusion-profile-picture
Illusion – Nhiệm vụ chính

Sau khi giúp đỡ các gia tộc lấy lại mảnh vỡ của trái tim chiến binh Ymir, bạn cùng với các tay súng Rebellion tiếp tục hỗ trợ tổ...

ep171-illusion-profile-picture
Illusion – Nhiệm vụ phụ

Có 2 nhiệm vụ phụ ở phiên bản Illusion gồm Đi tìm Patrick và OS Mission. Bạn cần làm các nhiệm vụ trong bài Illusion – Nhiệm vụ chính...

ep171-illusion-daily-profile-picture
Illusion – Nhiệm vụ hàng ngày

Bạn chỉ có thể làm Illusion – Nhiệm vụ hàng ngày sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chính và phụ. Các nhiệm vụ này giúp bạn thu thập...

OS-Mission-profile-picture
Instance: OS Mission

Bạn có thể làm OS Mission Instance hàng ngày để thu thập Cor Core và Unknown Part. Đây là các nguyên liệu cần thiết để trao đổi trang bị...

cor-mission-profile-picture
Instance: Cor Mission

Bạn có thể làm Cor Mission Instance hàng ngày để thu thập Cor Core và Unknown Part. Đây là các nguyên liệu cần thiết để trao đổi trang bị...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.