Illusion – Nhiệm vụ hàng ngày

Bạn chỉ có thể làm Illusion – Nhiệm vụ hàng ngày sau khi hoàn thành các nhiệm vụ chính và phụ. Các nhiệm vụ này giúp bạn thu thập thêm các vật phẩm như Cor Core Unknown Part để đổi các trang bị thuộc phiên bản 17.1.

Nhiệm vụ từ Morning

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

BASE

300,000 EXP

JOB

300,000 EXP

Mercenary vs Mercenary

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1

  Nói chuyện với Yuslan đứng ở vị trí sp_cor 155/94 và chấp nhận yêu cầu của anh ta.

  yuslan-daily-quest

 • Bước 2

  Săn các quái vật sau:

 • Bước 3

  Sau khi hoàn thành, quay về trả nhiệm vụ cho Yuslan. Bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Cor Core Cor Core và x5 Unknown Part Unknown Part cùng 200,000 BASE EXP và 200,000 JOB EXP.

Tìm kiếm Identification Bracelet

Yêu cầu của nhiệm vụ

Đã làm

Đi tìm Patrick

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

BASE

300,000 EXP

JOB

300,000 EXP

 • Bước 1

  Nói chuyện với Aas đứng tại sp_cor 135/147 và chấp nhận yêu cầu.

 • Bước 2

  Săn 20 quái vật Dolor và thu thập x10 Identification Bracelet Identification Bracelet (rơi ra từ Dolor luôn).

 • Bước 3

  Sau khi hoàn thành, quay về trả nhiệm vụ cho Aas. Bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Cor Core Cor Core và x5 Unknown Part Unknown Part cùng 300,000 BASE EXP và 300,000 JOB EXP.

Giúp đỡ nông dân trang trại

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

BASE

18,000 EXP

JOB

18,000 EXP

 • Bước 1

  Nói chuyện với Farm Worker đứng tại sp_cor 246/97 và nhận nhiệm vụ chăm sóc cây.

 • Bước 2

  Hãy xử lý vấn đề của các loại cây mà bạn vừa nhận: Nho, Bí đỏ hoặc Đậu cô-ve. Vị trí được đánh dấu trên minimap.

 • Bước 3

  Sau khi hoàn thành, quay về trả nhiệm vụ cho Farm Worker. Bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Cor Core Cor Core và x5 Unknown Part Unknown Part cùng 18,000 BASE EXP và 18,000 JOB EXP.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.