Temporal Boots & Cường hóa

Temporal Boots là là đôi giày rất cơ động, phù hợp nhiều kiểu build, đa dạng combo. Có 6 kiểu giày Temporal Boots nghề classic (như là Temporal STR Boots, Temporal DEX Boots, etc.) và nghề extended (như là Modified INT Boots, Modified VIT Boots, etc.).

Temporal Boots được đổi bằng Temporal Crystal lấy từ Old Glast Heim Instance. Khi cường hóa sẽ nhận các hiệu ứng tốt như Fighting Spirit, Expert Archer hay là Hawk Eye hoặc Bear’s Power

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.