Mục lục
1.

Danh sách NPC

Thông tin nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE/JOB

Tùy theo từng NPC

x1

Sapha Certification Sapha Certification mỗi nhiệm vụ.

Department Quests

Người Sapha ở El Dicastes sẽ giao nhiệm vụ cho bạn hằng ngày và mỗi người sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau. Có tất cả 6 người và mỗi nhiệm vụ cần được hoàn thành trong 23 tiếng trước khi bị xóa.

 • Rất tiện để hoàn thành Nhiệm vụ Doha’s Secret Orders. Một số vật phẩm mà các NPCs yêu cầu có thể được mua tại shop. NPCs nhận nhiệm vụ đứng xung quanh khu vực trung tâm El Dicastes (dicates01) và NPCs trả nhiệm vụ đứng bên trong Headquater of El Dicastes (dic_in01).
 • Mỗi khi hết thời gian cooldown delay của từng nhiệm vụ, các bạn quay về nói chuyện với các NPCs bên trong Headquater of El Dicastes (dic_in01) để có thể nhận được nhiệm vụ mới.

Khu vực nhận nhiệm vụ:
intro-1

Khu vực trả nhiệm vụ:
intro-2

Kalipo

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

 • NPC Kalipo ở vị trí dicastes01 175/217 sẽ giao nhiệm vụ cho bạn. Sau khi hoàn thành, hãy đến gặp NPC Hunting Dept. 2 Manager để nhận EXP và 1 Sapha Certification Sapha Certification .

  Quái vật Số lượng
  Tatacho 10
  Aqua Elemental 7
  Centipede Larva 14
  Nepenthes 12
  Dark Pinguicula 10
  Pinguicula 15

Laponte

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

95+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

 • NPC Laponte ở vị trí dicastes01 187/230 sẽ giao nhiệm vụ cho bạn. Sau khi hoàn thành, hãy đến gặp NPC Hunting Dept. 1 Manager để nhận EXP và 1 Sapha Certification Sapha Certification .

  Quái vật Số lượng
  Bradium Golem 10
  Centipede 15
  Cornus 1
  Naga 10
  Draco 5
  Draco Egg 10
  Luciola Vespa 12

Pura

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

80+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

Tragis

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

80+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

Calyon

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

80+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

Moltuka

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

80+

Phần thưởng

x1 Sapha Certification Sapha Certification
EXP

Tùy theo yêu cầu của NPC.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.