Bradium Collection

Nhiệm vụ hằng ngày nhận EXP và Manuk Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

40,000

JOB

40,000

x3

Manuk Coin Manuk Coin

 • Bước 1:

  Tại Manuk, vào căn nhà tại vị trí (manuk 309/233) nói chuyện với Manuk Engineer.

  Anh ta sẽ yêu cầu bạn mang đến: Bradium Fragments Bradium Fragments x20 (rớt từ bọn Bradium Golem)

 • Bước 2:

  Khi đã có đủ quay lại nói chuyện với Manuk Engineer để nhận thưởng:

  Nhiệm vụ có thể làm lại sau 24 giờ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.