Người Sapha ở El Dicastes sẽ giao nhiệm vụ cho bạn hằng ngày và mỗi người sẽ có nhiều nhiệm vụ khác nhau. Có tất cả 6 người và mỗi nhiệm vụ cần được hoàn thành trong 23 tiếng trước khi bị xóa.

 • Rất tiện để hoàn thành Nhiệm vụ Doha’s Secret Orders. Một số vật phẩm mà các NPCs yêu cầu có thể được mua tại shop. NPCs nhận nhiệm vụ đứng xung quanh khu vực trung tâm El Dicastes (dicates01) và NPCs trả nhiệm vụ đứng bên trong Headquater of El Dicastes (dic_in01).
 • Mỗi khi hết thời gian cooldown delay của từng nhiệm vụ, các bạn quay về nói chuyện với các NPCs bên trong Headquater of El Dicastes (dic_in01) để có thể nhận được nhiệm vụ mới.

Khu vực nhận nhiệm vụ:
intro-1

Khu vực trả nhiệm vụ:
intro-2

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.