Hộ vệ Hoàng gia là một đội quân Thập tự chinh và Paladin ưu tú, ban đầu phục vụ dưới thời Vua Schmidtz của Glast Heim. Vua Schmidtz biết rằng để bảo vệ vương quốc của mình khỏi sự khủng khiếp và hỗn loạn của thế giới, ông sẽ cần một đơn vị phòng thủ đặc biệt chỉ đáp ứng cho ông. Đó là cách mà Đội Hộ vệ Hoàng gia cưỡi Griffon ra đời. Tên của họ thường được viết tắt và sau đó được gọi là “RG”.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.