Nhiệm vụ hằng ngày để nhận EXP, có thể làm lại sau 24 giờ.

Nhiệm vụ hằng ngày, mang thức ăn cho các động vật của Trại Tân thế giới. Nhiệm vụ có thể làm lại sau 5 tiếng.

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận EXP và Splendide Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Nhiệm vụ hằng ngày nhận EXP và Manuk Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.