Heaven's Drive

Cấp độ tối đa: 5

Điều khiển phần mặt đất tại một khu vực xuất hiện nhiều gai nhọn đâm lên tấn công tất cả đối tượng đứng bên trong.
Đối thủ đang ẩn nấp vẫn nhận sát thương, đồng thời sẽ bị mất trạng thái ẩn nấp.

[Cấp 1]: 125% MATK
[Cấp 2]: 250% MATK
[Cấp 3]: 375% MATK
[Cấp 4]: 500% MATK
[Cấp 5]: 625% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.