Storm Gust

Cấp độ tối đa: 10

Gọi một cơn bão tuyết xuất hiện tại một khu vực rộng 11×11 ô và gây sát thương lên tất cả mục tiêu đứng trong vùng của cơn bão.
Đối tượng bị tấn công bởi cơn bão sẽ bị hất văng 2 ô và có tỉ lệ bị đóng băng.

[Cấp 1]: 120% MATK.
[Cấp 2]: 170% MATK.
[Cấp 3]: 220% MATK.
[Cấp 4]: 270% MATK.
[Cấp 5]: 320% MATK.
[Cấp 6]: 370% MATK.
[Cấp 7]: 420% MATK.
[Cấp 8]: 470% MATK.
[Cấp 9]: 520% MATK.
[Cấp 10]: 570% MATK.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.