Frost Nova

Cấp độ tối đa: 10

Tạo một vòng hơi lạnh băng giá có khả năng làm các đối thủ đứng gần bị đóng băng.
SP tiêu hao tùy vào cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: 45 SP, 73% MATK, 38% bị đóng băng
[Cấp 2]: 43 SP, 80% MATK, 43% bị đóng băng
[Cấp 3]: 41 SP, 87% MATK, 48% bị đóng băng
[Cấp 4]: 39 SP, 93% MATK, 53% bị đóng băng
[Cấp 5]: 37 SP, 100% MATK, 58% bị đóng băng
[Cấp 6]: 35 SP, 107% MATK, 63% bị đóng băng
[Cấp 7]: 33 SP, 113% MATK, 68% bị đóng băng
[Cấp 8]: 31 SP, 120% MATK, 73% bị đóng băng
[Cấp 9]: 29 SP, 127% MATK, 78% bị đóng băng
[Cấp 10]: 27 SP, 133% MATK, 83% bị đóng băng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.