Water Ball

Cấp độ tối đa: 5

Điều khiển các quả cầu nước nhắm thẳng vào một mục tiêu với tốc độ bắn cực nhanh.
Phải đứng trong khu vực có nước mới thi triển được Water Ball nhưng không thể sử dụng ở các bản đồ đáy biển.

[Cấp 1]: 15 SP, 130% MATK, tầm xa 1 ô.
[Cấp 2]: 20 SP, 160% MATK, tầm xa 9 ô.
[Cấp 3]: 20 SP, 190% MATK, tầm xa 9 ô.
[Cấp 4]: 25 SP, 220% MATK, tầm xa 25 ô.
[Cấp 5]: 25 SP, 250% MATK, tầm xa 25 ô.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.