Lord of Vermilion

Cấp độ tối đa: 10

Gọi một cơn bão sét gây nổ đánh vào một khu vực 13×13 ô, khiến chúng bị sét giật 20 lần liên tục và có tỉ lệ bị lóa.

[Cấp 1]: MATK 500%, 15% bị lóa
[Cấp 2]: MATK 600%, 20% bị lóa
[Cấp 3]: MATK 700%, 25% bị lóa
[Cấp 4]: MATK 800%, 30% bị lóa
[Cấp 5]: MATK 900%, 35% bị lóa
[Cấp 6]: MATK 1000%, 40% bị lóa
[Cấp 7]: MATK 1100%, 45% bị lóa
[Cấp 8]: MATK 1200%, 50% bị lóa
[Cấp 9]: MATK 1300%, 55% bị lóa
[Cấp 10]: MATK 1400%, 60% bị lóa

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.