Jupitel Thunder

Cấp độ tối đa: 10

Phóng một quả cầu điện vào đối thủ, gây sát thương mỗi lần giật sét và đẩy lùi đối thủ ra sau khá xa.

[Cấp 1]: 20 SP, 3 lần giật sét.
[Cấp 2]: 23 SP, 4 lần giật sét.
[Cấp 3]: 26 SP, 5 lần giật sét.
[Cấp 4]: 29 SP, 6 lần giật sét.
[Cấp 5]: 32 SP, 7 lần giật sét.
[Cấp 6]: 35 SP, 8 lần giật sét.
[Cấp 7]: 38 SP, 9 lần giật sét.
[Cấp 8]: 41 SP, 10 lần giật sét.
[Cấp 9]: 44 SP, 11 lần giật sét.
[Cấp 10]: 47 SP, 12 lần giật sét.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.