Sightrasher

Cấp độ tối đa: 10

Phát nổ quả cầu lửa được tạo ra bởi kỹ năng Sight theo nhiều hướng, gây sát thương cho tất cả mục tiêu đứng xung quanh nhân vật.

[Cấp 1]: 35 SP, 120% MATK
[Cấp 2]: 37 SP, 140% MATK
[Cấp 3]: 39 SP, 160% MATK
[Cấp 4]: 41 SP, 180% MATK
[Cấp 5]: 43 SP, 200% MATK
[Cấp 6]: 45 SP, 220% MATK
[Cấp 7]: 47 SP, 240% MATK
[Cấp 8]: 49 SP, 260% MATK
[Cấp 9]: 51 SP, 280% MATK
[Cấp 10]: 53 SP, 300% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.