Pyroclastic

Cấp độ tối đa: 10

Tăng sát thương vũ khí trong thời gian hiệu lực.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến sát thương tăng thêm.

[Cấp 1] Hiệu lực trong 150 giây / ATK +10
[Cấp 2] Hiệu lực trong 200 giây / ATK +20
[Cấp 3] Hiệu lực trong 250 giây / ATK +30
[Cấp 4] Hiệu lực trong 300 giây / ATK +40
[Cấp 5] Hiệu lực trong 350 giây / ATK +50
[Cấp 6] Hiệu lực trong 400 giây / ATK +60
[Cấp 7] Hiệu lực trong 450 giây / ATK +70
[Cấp 8] Hiệu lực trong 500 giây / ATK +80
[Cấp 9] Hiệu lực trong 550 giây / ATK +90
[Cấp 10] Hiệu lực trong 600 giây / ATK +100

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.