Lava Slide

Cấp độ tối đa: 10

Phun một dòng nham thạch nóng chảy xuống đất, tất cả kẻ địch nào đứng trong khu vực này đều nhận sát thương và có tỉ lệ bị Thiêu đốt.

[Cấp 1] 5% bị thiêu đốt
[Cấp 2] 10% bị thiêu đốt
[Cấp 3] 15% bị thiêu đốt
[Cấp 4] 20% bị thiêu đốt
[Cấp 5] 25% bị thiêu đốt
[Cấp 6] 30% bị thiêu đốt
[Cấp 7] 35% bị thiêu đốt
[Cấp 8] 40% bị thiêu đốt
[Cấp 9] 45% bị thiêu đốt
[Cấp 10] 50% bị thiêu đốt

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.