E.Q.C (Eternal Quick Combo)

Cấp độ tối đa: 5

Chỉ thi triển liên hoàn sau C.B.C. Sau khi tấn công, Homunculus di chuyển và né tránh trở lại bình thường.
Gây choáng và gây sát thương, đồng thời làm giảm MaxHP, ATK và DEF của đối phương.
Không thể thi triển lên Trùm.
Tiêu hao 3 Linh cầu mỗi khi thi triển.

[Cấp 1]: MaxHP -2%, sát thương & DEF -5%
[Cấp 2]: MaxHP -4%, sát thương & DEF -10%
[Cấp 3]: MaxHP -6%, sát thương & DEF -15%
[Cấp 4]: MaxHP -8%, sát thương & DEF -20%
[Cấp 5]: MaxHP -10%, sát thương & DEF -25%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.