C.B.C (Continual Break Combo)

Cấp độ tối đa: 5

Chỉ thi triển liên hoàn sau Tinder Breaker. Không thể di chuyển và né tránh giảm còn 0 trong thời gian hiệu lực.
Liên tục gây sát thương và làm giảm SP của đối phương. Nếu đối thủ là quái vật sẽ gây thêm sát thương thay vì rút SP.
STR của Homunculus ảnh hưởng đến thời gian hiệu lực.
Tiêu hao 2 Linh cầu mỗi khi thi triển.

[Cấp 1]: 400 sát thương gốc
[Cấp 2]: 800 sát thương gốc
[Cấp 3]: 1200 sát thương gốc
[Cấp 4]: 1600 sát thương gốc
[Cấp 5]: 2000 sát thương gốc

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.