Angriffs Modus

Cấp độ tối đa: 5

Tăng sát thương cho Bayeri nhưng giảm DEF và Flee trong một khoảng thời gian.
Không thể sử dụng chung với kỹ năng Goldene Ferse.

[Cấp 1]: Sát thương +70, DEF -30, Flee -35, hiệu lực 30 giây
[Cấp 2]: Sát thương +90, DEF -40, Flee -45, hiệu lực 45 giây
[Cấp 3]: Sát thương +110, DEF -50, Flee -55, hiệu lực 60 giây
[Cấp 4]: Sát thương +130, DEF -60, Flee -65, hiệu lực 75 giây
[Cấp 5]: Sát thương +150, DEF -70, Flee -75, hiệu lực 90 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.