Heilige Stange : Divine Spear

Cấp độ tối đa: 10

Gây sát thương phép thuật thuộc tính Thánh cho mục tiêu và các đối tượng đứng gần.
Sát thương tăng theo cấp độ của Homunculus.

[Cấp 1]: 750% MATK, 3×3 AoE
[Cấp 2]: 1000% MATK, 3×3 AoE
[Cấp 3]: 1250% MATK, 3×3 AoE
[Cấp 4]: 1500% MATK, 3×3 AoE
[Cấp 5]: 1750% MATK, 5×5 AoE
[Cấp 6]: 2000% MATK, 5×5 AoE
[Cấp 7]: 2250% MATK, 5×5 AoE
[Cấp 8]: 2500% MATK, 5×5 AoE
[Cấp 9]: 2750% MATK, 7×7 AoE
[Cấp 10]: 3000% MATK, 7×7 AoE

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.