Goldene Ferse : Heel of Gold

Cấp độ tối đa: 5

Tăng tốc độ đánh và né tránh của Bayeri, các đòn đánh thường có tỉ lệ chuyển thành thuộc tính Thánh.
Trong thời gian hiệu lực, hiệu ứng Stahl Horn sẽ có thuộc tính Thánh mỗi lần thi triển.
Không thể sử dụng chung với kỹ năng Angriffs Modus.

[Cấp 1]: Flee +20, ASPD +10%, 4% thay đổi thuộc tính / 30 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: Flee +30, ASPD +14%, 6% thay đổi thuộc tính / 45 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: Flee +40, ASPD +18%, 8% thay đổi thuộc tính / 60 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: Flee +50, ASPD +22%, 10% thay đổi thuộc tính / 75 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: Flee +60, ASPD +26%, 12% thay đổi thuộc tính / 90 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.