Eraser Cutter

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công một mục tiêu bằng sóng âm, gây sát thương phép thuật thuộc tính Trung tính.
Sát thương tăng theo cấp độ kỹ năng, INT và Base Level của Homunculus.

[Cấp 1]: 900% MATK
[Cấp 2]: 1100% MATK
[Cấp 3]: 1300% MATK
[Cấp 4]: 1500% MATK
[Cấp 5]: 1700% MATK
[Cấp 6]: 1900% MATK
[Cấp 7]: 2100% MATK
[Cấp 8]: 2300% MATK
[Cấp 9]: 2500% MATK
[Cấp 10]: 2700% MATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.