Overed Boost

Cấp độ tối đa: 5

Trong thời gian hiệu lực, DEF -50%, Flee và ASPD của Eira và chủ nhân được giữ cố định, tùy theo cấp độ kỹ năng.
Sau khi hiệu ứng mất đi, độ đói của Eira và SP của chủ nhân giảm đi một nửa.

[Cấp 1]: Flee Rate 340 / ASPD 181
[Cấp 2]: Flee Rate 380 / ASPD 183
[Cấp 3]: Flee Rate 420 / ASPD 185
[Cấp 4]: Flee Rate 460 / ASPD 187
[Cấp 5]: Flee Rate 500 / ASPD 189

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.