Light of Regenerate

Cấp độ tối đa: 5

Buff chủ nhân hiệu ứng Light of Regen.
Trong thời gian hiệu lực nếu chủ nhân bị hạ gục, Eira sẽ tự động hy sinh mạng sống của mình để hồi sinh chủ nhân.
Để sử dụng được kỹ năng này, độ thân mật phải từ mức Thân thiết trở lên.

[Cấp 1]: Thời gian hiệu lực 360 giây.
[Cấp 2]: Thời gian hiệu lực 420 giây.
[Cấp 3]: Thời gian hiệu lực 480 giây.
[Cấp 4]: Thời gian hiệu lực 540 giây.
[Cấp 5]: Thời gian hiệu lực 600 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.