Pain Killer

Cấp độ tối đa: 10

Sera chích một liều độc dược có tác dụng giảm đau, làm giảm sát thương nhận vào và không còn khựng lại khi nhận sát thương.
Chỉ có thể thi triển lên chủ nhân.

[Cấp 1]: 150 giây hiệu lực
[Cấp 2]: 200 giây hiệu lực
[Cấp 3]: 250 giây hiệu lực
[Cấp 4]: 300 giây hiệu lực
[Cấp 5]: 350 giây hiệu lực
[Cấp 6]: 400 giây hiệu lực
[Cấp 7]: 450 giây hiệu lực
[Cấp 8]: 500 giây hiệu lực
[Cấp 9]: 550 giây hiệu lực
[Cấp 10]: 600 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.