Chaotic Benediction

Cấp độ tối đa: 1

Ngẫu nhiên hồi phục một lượng HP cho đối thủ hoặc bản thân hoặc chủ nhân.

[Cấp 1]: Cấp độ 1 Heal
20% hồi HP cho bản thân
30% hồi HP cho chủ nhân
50% hồi HP cho đối thủ

[Cấp 2]: Cấp độ 1~2 Heal
50% hồi HP cho bản thân
10% hồi HP cho chủ nhân
40% hồi HP cho đối thủ

[Cấp 3]: Cấp độ 1~3 Heal
25% hồi HP cho bản thân
50% hồi HP cho chủ nhân
25% hồi HP cho đối thủ

[Cấp 4]: Cấp độ 1~4 Heal
60% hồi HP cho bản thân
4% hồi HP cho chủ nhân
36% hồi HP cho đối thủ

[Cấp 5]: Cấp độ 1~5 Heal
34% hồi HP cho bản thân
33% hồi HP cho chủ nhân
33% hồi HP cho đối thủ

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.