Mental Change

Cấp độ tối đa: 3

Tăng VIT và INT cho Homunculus, đồng thời các đòn tấn công thường sẽ gây sát thương tương đương MATK.
Sau khi hiệu ứng kết thúc, HP và SP của Homunculus giảm còn 10.

[Cấp 1]: VIT +30, INT +20, 1 phút hiệu lực, 10 phút cooldown.
[Cấp 2]: VIT +60, INT +40, 3 phút hiệu lực, 15 phút cooldown.
[Cấp 3]: VIT +90, INT +60, 5 phút hiệu lực, 20 phút cooldown.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.