Touch of Heal

Cấp độ tối đa: 5

Hồi phục HP cho chủ nhân với phương pháp tương tự như Heal của các Tu sĩ.
Lượng HP hồi phục ảnh hưởng bởi cấp độ kỹ năng, Base Level và INT của Homunculi.
Tiêu hao 1 Condensed Red Potion mỗi lần.

[Cấp 1]: Tiêu hao 13 SP
[Cấp 2]: Tiêu hao 16 SP
[Cấp 3]: Tiêu hao 19 SP
[Cấp 4]: Tiêu hao 22 SP
[Cấp 5]: Tiêu hao 25 SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.