Fire Pillar

Cấp độ tối đa: 10

Tạo một trụ lửa tại một vị trí, bất cứ ai chạm phải đều nhận sát thương nhiều lần.
Tiêu hao 75 SP mỗi lần tạo bất kể cấp độ và trụ lửa tồn tại trong 30 giây.

[Cấp 1]: 3 đòn, 3 giây thi triển.
[Cấp 2]: 4 đòn, 2.7 giây thi triển.
[Cấp 3]: 5 đòn, 2.4 giây thi triển.
[Cấp 4]: 6 đòn, 2.1 giây thi triển.
[Cấp 5]: 7 đòn, 1.8 giây thi triển.
[Cấp 6]: 8 đòn, 1.5 giây thi triển.
[Cấp 7]: 9 đòn, 1.2 giây thi triển.
[Cấp 8]: 10 đòn, 0.9 giây thi triển.
[Cấp 9]: 11 đòn, 0.6 giây thi triển.
[Cấp 10]: 12 đòn, 0.3 giây thi triển.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.