Endure

Cấp độ tối đa: 10

Chịu đựng, giúp nhân vật có thể tấn công và di chuyển bình thường khi đang bị công kích.
Kỹ năng sẽ tự động hủy khi hết thời gian hiệu lực hoặc khi nhân vật nhận 7 đòn tấn công.
Không có tác dụng ở War of Emperium.

[Cấp 1]: 10 giây hiệu lực, MDEF +1
[Cấp 2]: 13 giây hiệu lực, MDEF +2
[Cấp 3]: 16 giây hiệu lực, MDEF +3
[Cấp 4]: 19 giây hiệu lực, MDEF +4
[Cấp 5]: 22 giây hiệu lực, MDEF +5
[Cấp 6]: 25 giây hiệu lực, MDEF +6
[Cấp 7]: 28 giây hiệu lực, MDEF +7
[Cấp 8]: 31 giây hiệu lực, MDEF +8
[Cấp 9]: 34 giây hiệu lực, MDEF +9
[Cấp 10]: 37 giây hiệu lực, MDEF +10

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.