Magnus Exorcismus

Cấp độ tối đa: 10

Làm phép xuất hiện một vùng thanh tẩy hình chữ thập trên mặt đất, tiêu diệt tất cả quái vật bằng sát thương phép thuật thuộc tính Thánh.
Gây 100% MATK đối với mọi quái vật, ngoại trừ chủng loài Quỷ, Thây ma với thuộc tính Thây ma và Bóng tối sẽ nhận 130% MATK.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone mỗi lần làm phép.

[Cấp 1]: 40 SP, 1 đòn, tồn tại 4 giây
[Cấp 2]: 42 SP, 2 đòn, tồn tại 5 giây
[Cấp 3]: 44 SP, 3 đòn, tồn tại 6 giây
[Cấp 4]: 46 SP, 4 đòn, tồn tại 7 giây
[Cấp 5]: 48 SP, 5 đòn, tồn tại 8 giây
[Cấp 6]: 50 SP, 6 đòn, tồn tại 9 giây
[Cấp 7]: 52 SP, 7 đòn, tồn tại 10 giây
[Cấp 8]: 54 SP, 8 đòn, tồn tại 11 giây
[Cấp 9]: 56 SP, 9 đòn, tồn tại 12 giây
[Cấp 10]: 58 SP, 10 đòn, tồn tại 13 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.