Turn Undead

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công một quái vật bằng kỹ năng trừ tà, gây sát thương thuộc tính Thánh rất lớn.
Nếu quái vật là Thây ma, có tỉ lệ hóa kiếp quái vật đó ngay lập tức.

[Cấp 1]: Có 2% hóa kiếp thành công.
[Cấp 2]: Có 4% hóa kiếp thành công.
[Cấp 3]: Có 6% hóa kiếp thành công.
[Cấp 4]: Có 8% hóa kiếp thành công.
[Cấp 5]: Có 10% hóa kiếp thành công.
[Cấp 6]: Có 12% hóa kiếp thành công.
[Cấp 7]: Có 14% hóa kiếp thành công.
[Cấp 8]: Có 16% hóa kiếp thành công.
[Cấp 9]: Có 18% hóa kiếp thành công.
[Cấp 10]: Có 20% hóa kiếp thành công.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.