Kyrie Eleison

Cấp độ tối đa: 10

Hộ thể cho một đối tượng bằng một vòng tròn bao xung quanh cơ thể.
Vòng bảo vệ có độ vững chắc dựa theo MaxHP của nhân vật, tồn tại trong 2 phút và có thể chặn các đòn tấn công với số lượng nhất định tùy vào cấp độ.
Hiệu ứng sẽ biến mất ngay lập tức nếu bị tấn công bởi Holy Light và không thể tồn tại cùng hiệu ứng của Assumptio.

[Cấp 1]: 12% MaxHP, chặn 5 đòn.
[Cấp 2]: 14% MaxHP, chặn 6 đòn.
[Cấp 3]: 16% MaxHP, chặn 6 đòn.
[Cấp 4]: 18% MaxHP, chặn 7 đòn.
[Cấp 5]: 20% MaxHP, chặn 7 đòn.
[Cấp 6]: 22% MaxHP, chặn 8 đòn.
[Cấp 7]: 24% MaxHP, chặn 8 đòn.
[Cấp 8]: 26% MaxHP, chặn 9 đòn.
[Cấp 9]: 28% MaxHP, chặn 9 đòn.
[Cấp 10]: 30% MaxHP, chặn 10 đòn.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.