Sanctuary

Cấp độ tối đa: 10

Làm phép biến một khu vực nhỏ trở thành vùng đất thánh, bất kì ai đứng trong vùng này sẽ liên tục hồi HP mỗi giây.
Thời gian tồn tại và độ hồi phục của vùng đất tùy theo cấp độ kỹ năng.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone mỗi lần làm phép.

[Cấp 1]: Tiêu hao 15 SP, hồi phục 100 HP/giây, tồn tại 4 giây.
[Cấp 2]: Tiêu hao 18 SP, hồi phục 200 HP/giây, tồn tại 7 giây
[Cấp 3]: Tiêu hao 21 SP, hồi phục 300 HP/giây, tồn tại 10 giây
[Cấp 4]: Tiêu hao 24 SP, hồi phục 400 HP/giây, tồn tại 13 giây
[Cấp 5]: Tiêu hao 27 SP, hồi phục 500 HP/giây, tồn tại 16 giây
[Cấp 6]: Tiêu hao 30 SP, hồi phục 600 HP/giây, tồn tại 19 giây
[Cấp 7]: Tiêu hao 33 SP, hồi phục 777 HP/giây, tồn tại 22 giây
[Cấp 8]: Tiêu hao 36 SP, hồi phục 777 HP/giây, tồn tại 25 giây
[Cấp 9]: Tiêu hao 39 SP, hồi phục 777 HP/giây, tồn tại 28 giây
[Cấp 10]: Tiêu hao 42 SP, hồi phục 777 HP/giây, tồn tại 31 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.