Benedictio Sanctissimi Sacramenti

Cấp độ tối đa: 5

Hiệu ứng của kỹ năng này sẽ chuyển thuộc tính của áo giáp của tất cả thành viên tổ đội có trong màn hình của nhân vật sang thuộc tính Thánh.
Kỹ năng cần thêm hai nhân vật thuộc nghề Tu sĩ đứng gần nhau để cùng thi triển.
Quái vật thuộc chủng loài Quỷ và hệ Thây ma sẽ nhận sát thương thuộc tính Thánh khi lọt trong vùng hiệu lực.
Tiêu hao 20 SP và rút 10 SP của 2 nhân vật còn lại mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: 40 giây hiệu lực.
[Cấp 2]: 80 giây hiệu lực.
[Cấp 3]: 120 giây hiệu lực.
[Cấp 4]: 160 giây hiệu lực.
[Cấp 5]: 200 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.