Impositio Manus

Cấp độ tối đa: 5

Ban phúc cho bản thân và các thành viên tổ đội, làm tăng ATK và MATK trong 2 phút.

[Cấp 1]: Tiêu hao 13 SP, ATK +5, MATK +5
[Cấp 2]: Tiêu hao 16 SP, ATK +10, MATK +10
[Cấp 3]: Tiêu hao 19 SP, ATK +15, MATK +15
[Cấp 4]: Tiêu hao 22 SP, ATK +20, MATK +20
[Cấp 5]: Tiêu hao 25 SP, ATK +25, MATK +25

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.