Two-Hand Quicken

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tỉ lệ đánh chí mạng, độ chính xác và tốc độ đánh khi sử dụng Kiếm hai tay trong một khoảng thời gian.
Nếu nhân vật gỡ bỏ thanh kiếm, hiệu ứng này cũng biến mất.

[Cấp 1]: Crit +3, Hit +2 trong 30 giây.
[Cấp 2]: Crit +4, Hit +4 trong 60 giây.
[Cấp 3]: Crit +5, Hit +6 trong 90 giây.
[Cấp 4]: Crit +6, Hit +8 trong 120 giây.
[Cấp 5]: Crit +7, Hit +10 trong 150 giây.
[Cấp 6]: Crit +8, Hit +12 trong 180 giây.
[Cấp 7]: Crit +9, Hit +14 trong 210 giây.
[Cấp 8]: Crit +10, Hit +16 trong 240 giây.
[Cấp 9]: Crit +11, Hit +18 trong 270 giây.
[Cấp 10]: Crit +12, Hit +20 trong 300 giây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.