Provoke

Cấp độ tối đa: 10

Kích động một mục tiêu.
Phòng thủ vật lý của mục tiêu giảm nhưng tấn công vật lý tăng.
Không có tác dụng đối với quái vật hệ Undead và Trùm.

[Cấp 1]: Sát thương +5%, DEF -10%
[Cấp 2]: Sát thương +8%, DEF -15%
[Cấp 3]: Sát thương +11%, DEF -20%
[Cấp 4]: Sát thương +14%, DEF -25%
[Cấp 5]: Sát thương +17%, DEF -30%
[Cấp 6]: Sát thương +20%, DEF -35%
[Cấp 7]: Sát thương +23%, DEF -40%
[Cấp 8]: Sát thương +26%, DEF -45%
[Cấp 9]: Sát thương +29%, DEF -50%
[Cấp 10]: Sát thương +32%, DEF -55%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.