Brandish Spear

Cấp độ tối đa: 10

Phóng Thương khi đang cưỡi Pecopeco, gây sát thương tầm xa cho tất cả mục tiêu đứng xung quanh.
Vùng hiệu lực tăng theo cấp độ kĩ năng. Sát thương tăng dựa trên STR của bản thân.
Chỉ thi triển được khi cưỡi Pecopeco hoặc Rồng.
Tiêu hao 12 SP.
Vũ khí yêu cầu: Thương.
Kĩ năng này hoạt động chưa đúng và sẽ được cải thiện trong lần cập nhật tiếp theo.

[Cấp 1]: AoE 5×2 ô, 500% ATK
[Cấp 2]: AoE 5×2 ô, 600% ATK
[Cấp 3]: AoE 5×2 ô, 700% ATK
[Cấp 4]: AoE 5×3 ô, 800% ATK
[Cấp 5]: AoE 5×3 ô, 900% ATK
[Cấp 6]: AoE 5×3 ô, 1000% ATK
[Cấp 7]: AoE 5×4 ô, 1100% ATK
[Cấp 8]: AoE 5×4 ô, 1200% ATK
[Cấp 9]: AoE 5×4 ô, 1300% ATK
[Cấp 10]: AoE 5×5 ô, 1400% ATK

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.