Wind Blade

Cấp độ tối đa: 10

Thi triển pháp thuật thuộc tính Gió nhắm vào một mục tiêu, điều khiển không khí bén sắc như lưỡi đao tấn công đối thủ.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng số lượng phong đao phóng vào mục tiêu.

[Cấp 1]: 1 lần tấn công
[Cấp 2]: 2 lần tấn công
[Cấp 3]: 2 lần tấn công
[Cấp 4]: 3 lần tấn công
[Cấp 5]: 3 lần tấn công
[Cấp 6]: 4 lần tấn công
[Cấp 7]: 4 lần tấn công
[Cấp 8]: 5 lần tấn công
[Cấp 9]: 5 lần tấn công
[Cấp 10]: 6 lần tấn công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.