Blaze Shield

Cấp độ tối đa: 10

Tạo một vùng bảo vệ rộng 5×5 ô bằng các khối cầu lửa, mỗi khối cầu sẽ gây đa sát thương cho những ai chạm vào.
Blaze Shield tồn tại trong 20 giây hoặc mất dần dần các khối cầu lửa sau khi gây sát thương.
Tiêu hao 1 Flame Stone mỗi lần tạo.

[Cấp 1]: 5 lần gây sát thương
[Cấp 2]: 5 lần gây sát thương
[Cấp 3]: 6 lần gây sát thương
[Cấp 4]: 6 lần gây sát thương
[Cấp 5]: 7 lần gây sát thương
[Cấp 6]: 7 lần gây sát thương
[Cấp 7]: 8 lần gây sát thương
[Cấp 8]: 8 lần gây sát thương
[Cấp 9]: 9 lần gây sát thương
[Cấp 10]: 9 lần gây sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.