Flaming Petals

Cấp độ tối đa: 10

Thi triển pháp thuật thuộc tính Lửa nhắm vào một mục tiêu, sử dụng các cánh hoa để gây sát thương.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng số sát thương do cánh hoa, mỗi cánh hoa gây 90% lượng MATK của bản thân.

[Cấp 1]: 1 đòn sát thương
[Cấp 2]: 2 đòn sát thương
[Cấp 3]: 3 đòn sát thương
[Cấp 4]: 4 đòn sát thương
[Cấp 5]: 5 đòn sát thương
[Cấp 6]: 6 đòn sát thương
[Cấp 7]: 7 đòn sát thương
[Cấp 8]: 8 đòn sát thương
[Cấp 9]: 9 đòn sát thương
[Cấp 10]: 10 đòn sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.