Mirror Image

Cấp độ tối đa: 10

Sử dụng thuật ảo thân giúp ninja né tránh các đòn tấn công cận chiến hoặc tầm xa, yêu cầu đang có trạng thái Ninja Aura.
Không thể né tránh hoặc chặn các đòn tấn công phép thuật.
Tiêu hao 1 Shadow Orb mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: Hiệu lực 60 giây / 1 lần né tránh
[Cấp 2]: Hiệu lực 80 giây / 1 lần né tránh
[Cấp 3]: Hiệu lực 100 giây / 2 lần né tránh
[Cấp 4]: Hiệu lực 120 giây / 2 lần né tránh
[Cấp 5]: Hiệu lực 140 giây / 3 lần né tránh
[Cấp 6]: Hiệu lực 160 giây / 3 lần né tránh
[Cấp 7]: Hiệu lực 180 giây / 4 lần né tránh
[Cấp 8]: Hiệu lực 200 giây / 4 lần né tránh
[Cấp 9]: Hiệu lực 220 giây / 5 lần né tránh
[Cấp 10]: Hiệu lực 240 giây / 5 lần né tránh

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.