Shadow Slash

Cấp độ tối đa: 5

Tốc biến và tấn công bất ngờ một mục tiêu khi đang ẩn thân, khoảng cách di chuyển tối đa tùy theo Shadow Leap.
Hiện thân sau khi tấn công.

[Cấp 1]: ATK 100%, Crit +30%
[Cấp 2]: ATK 200%, Crit +35%
[Cấp 3]: ATK 300%, Crit +40%
[Cấp 4]: ATK 400%, Crit +45%
[Cấp 5]: ATK 500%, Crit +50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.